Program lojalnościowy

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

LYN COSMETICS

 

 1. WARUNKI OGÓLNE

  1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki uczestniczenia w Programie Lojalnościowym.
  2. Program Lojalnościowy prowadzony jest wyłącznie pod adresem www.lyn.pl (dalej jako: „Strona internetowa”) lub na miejscu w sklepie stacjonarnym prowadzonym pod adresem Centrum Handlowe Marywilska 44, ul. Marywilska 44 lok. C156-C160, 03-042 Warszawa.
 2.  DEFINICJE

  1. Organizator - LynNails Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marywilska 44 lok. C156-C160, 03-042 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000687629, kapitał zakładowy 50 000,00 PLN, (pięćdziesiąt tysięcy złotych) wniesiony w całości, REGON: 367864822, NIP: 5242836578.
  2. Sklep Internetowy - sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem www.lyn.pl.
  3. Program lojalnościowy - program lojalnościowy skierowany do Uczestników, organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  4. Punkt - punkty przyznawane Uczestnikowi biorącemu udział w Programie Lojalnościowym i umożliwiające otrzymanie nagrody i/lub rabaty na warunkach określonych w Regulaminie.
  5. Uczestnik - osoba, która wyraziła zgodę na uczestnictwo w Programie Lojalnościowym, posiadająca konto w Sklepie internetowym.
  6. Administrator danych osobowych – LynNails Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marywilska 44 lok. C156-C160, 03-042 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000687629, kapitał zakładowy 50 000,00 PLN, (pięćdziesiąt tysięcy złotych) wniesiony w całości, REGON: 367864822, NIP: 5242836578.
  7. Produkt produkty oferowane przez Organizatora za pośrednictwem Sklepem Internetowym.
 3. ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

  1. Program Lojalnościowy prowadzony jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym jest dobrowolne dla każdego Uczestnika.
  3. Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym wymaga posiadanie zarejestrowanego konta w Sklepie Internetowym (dalej jako: „Konto”).
  4. Uczestnik może bez podawania przyczyny, w każdym momencie wyrazić wolę rezygnacji z udziału w Programie Lojalnościowym poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail: sklep@lyn.pl. Rezygnacja z udziału w Programie Lojalnościowym oznacza automatyczne usunięcie konta Klienta z Sklepu Internetowego.  
  5. Uczestnik zakłada Konto w Sklepie Internetowym poprzez naciśnięcie przycisku „Zarejestruj się” w zakładce „Moje Konto” znajdującej się na dole Strony internetowej oraz wypełnienie formularza rejestracji. Szczegółowe zasady zakładania Konta określone są Regulaminie Sklepu internetowego znajdującym się na Stronie internetowej w zakładce „Pomoc – Regulamin”.
 4. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

  1. Zapisanie się do Newslettera automatycznie generuje każdemu Zarejestowanemu Uczestnikowi 100 Punktów.
  2. Uczestnicy zbierają Punkty poprzez zakupy w Sklepie Internetowym według zasady – każde 10 PLN wydane na Produkty w Sklepie Internetowym generuje 1 Punkt dla Uczestnika.
  3. Za każdą ocenę Produktu przez Uczestnika i zatwierdzoną przez Administratora Sklepu Internetowego, przyznaje się Uczestnikowi 20 Punktów. Każdy Uczestnik może wystawić maksymalnie 10 ocen Produktów w ciągu roku kalendarzowego. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zatwierdzenia ocen bez podania przyczyny. 
  4. Aby otrzymać Punkty, Uczestnik musi być zalogowany na swoim Koncie, z którego przystąpił on do Programu Lojalnościowego. Punkty generowane są automatycznie po potwierdzeniu odbioru zamówienia przez Uczestnika i są widoczne w panelu „Panel Klienta” na Stronie internetowej. Uczestnicy niezalogowani na Koncie, z którego przystąpili do Programu Lojalnościowego, w momencie składania zamówienia w Sklepie Internetowym nie otrzymają Punktów.
 5. ZASADY KORZYSTANIA Z PUNKTÓW

  Ustala się 3 progi rabatu w zależności od liczby punktów aktualnie posiadanych przez Uczestnika:

  1. Od 100 do 199 punktów - 5% rabatu wartości koszyka
  2. Od 200 do 299 punktów - 10% rabatu wartości koszyka
  3. Od 300 punktów - 15% rabatu wartości koszyka
 6. WAŻNOŚĆ PUNKTÓW

  1. Każdy Punkt zebrany przez Uczestnika ważny jest przez 180 dni od momentu jego uzyskania przez Uczestnika. 
  2. Po upływie okresu opisanego w ust. 1, Uczestnik traci  Punkty, których ważność wygasła (które uzyskane zostały przez Uczestnika wcześniej niż 180 dni) bez możliwości późniejszego ich wykorzystania oraz wymiany na środki pieniężne lub inne przedmioty.
  3. Punkty zebrane przez Uczestnika nie podlegają wymianie na gotówkę, vouchery zakupowe lub jakiekolwiek inne formy rekompensaty.
  4. Punkty zebrane przez Uczestnika nie mogą być przeniesione na innych Uczestników.
 7. CZAS TRWANIA PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

  1. Program Lojalnościowy zostaje wprowadzony na czas nieokreślony, począwszy od dnia 01.11.2023.
  2. Organizator może podjąć decyzję o zakończeniu Programu Lojalnościowego w każdym czasie - z zastrzeżeniem że:
   • Organizator poinformuje Uczestników o zamiarze zakończenia Programu Lojalnościowego ze stosownym wyprzedzeniem, co najmniej na 1 miesiąc wcześniej, tak aby umożliwić wykorzystanie punktów na dotyczasowych warunkach.
   • Organizator umożliwi Uczestnikom wymianę uzyskanych punktów na produkty lub na korzystania z rabatu.
  3. W przypadku zakończenia Programu Lojalnościowego - niewykorzystane punkty tracą moc i nie mogą być w żaden sposób wykorzystane.
  4. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie Lojalnościowym - Uczestnik traci wszelkie nabyte wcześniej punkty
 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Programu Lojalnościowego jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [RODO] oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).
  2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników celem i przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia Programu Lojalnościowego.
  3. Podstawą przetwarzania danych Uczestnika jest:
   • przeprowadzenie Programu Lojalnościowego zgodnie z zaakceptowanym przez Uczestnika Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   • prawnie uzasadniony interes Organizatora, polegający w szczególności na dochodzeniu roszczeń względem Uczestników lub obronę przed zgłoszonymi roszczeniami oraz prowadzenie korespondencji itd. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  4. Dane osobowe Uczestnika mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy Organizator będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być: podmioty obsługujące Sklep, podmioty odpowiadające za przeprowadzenie Programu Lojalnościowego, dostawcy usług marketingowych, firmy księgowe, firmy obsługujące płatności, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.
  5. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  6. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. REKLAMACJE

  1. W przypadku niezadowolenia ze sposobu przebiegu Programu Lojalnościowego, Uczestnicy mają możliwość złożenia reklamacji - w szczególności:
   • w formie pisemnej na adres: LynNails Sp. z o.o., ul. Marywilska 44 lok. C156-C160, 03-042 Warszawa lub
   • pocztą elektroniczną, na adres: sklep@lyn.pl
  2. Uczestnik zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora.
 10. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. W takim przypadku Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji - na co najmniej 14-dni przed wejściem zmian w życie.
  2. Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych przez Uczestników.
  3. W odniesieniu do Uczestników nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
  4. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Uczestników będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
  5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Programu Lojalnościowego, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu i polityki prywatności Organizatora.
  6. Organizator zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich; Dz.U.UE.L.2013.165.1) - niniejszym podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution), ułatwiającej pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami: https://ec.europa.eu/consumers/odr
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium